Warunki korzystania

1. Informacje ogólne. Właścicielem tej strony jest Mapsdirections.info, irlandzka firma i za pomocą tej strony internetowej zgadzasz się prawnie wiążące i działają zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania. W szczególności nie zgadza się, aby wykonać czynności zabronionych na mocy ustępów 3 do 5 poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami Użytkowania, nie wolno, i zgadza się, aby nie używać tej strony.

2. Dozwolone zastosowanie. Nie wolno korzystać z tej strony, inne niż w niekomercyjnych celach prywatnych. Korzystanie z dowolnego automatycznego systemu lub oprogramowania, aby wyodrębnić dane z tej witryny w celach komercyjnych ( "skrobanie ekranu") jest zabronione. Mapsdirections.info zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za konieczne, łącznie z wydaniem postępowania sądowego bez uprzedniego powiadomienia, w stosunku do jakiegokolwiek nieautoryzowanego korzystania z tej strony.

3. Własność intelektualna. Wszystkie informacje, dane i materiały prezentowane na tej stronie, w tym nazwy, logo, zdjęć itp, a także kolorystykę i układ strony internetowej, podlegają prawu autorskiemu i / lub innych praw własności intelektualnej. Użytkownik może korzystać z takich treści jedynie ściśle konieczne dla dozwolonych osobistych, niekomercyjnych celów. Wszelkie inne zastosowania i / lub powielanie takich treści, bez uprzedniej pisemnej zgody Mapsdirections.info jest zabronione i stanowi naruszenie niniejszych Warunków użytkowania i mogą naruszać prawa własności intelektualnej Mapsdirections.info użytkownika.

4. Linki do tej strony. Nie można ustanowić i / lub działają linki do tej strony internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Mapsdirections.info.

5. Ograniczoną odpowiedzialnością. Mapsdirections.info nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty i / lub szkody wynikające z korzystania z tej strony internetowej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej, do której ta strona zawiera link, i / lub z wykorzystaniem informacji przedstawionych na ten lub jakikolwiek inny stronie internetowej.